Портфолио

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1995 Северо-Казахстанский университетучитель казахского языка и литературы
2004Высшего аттестационного комитета МОН РКк.ф.н.
2009Высшего аттестационного комитета МОН РКДоцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыСловообразовательная система отыменных производных прилагательныхОқу басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Есматова М. Т., Васильченко Ю. В., Полилингвальный глоссарий по дисциплине "Синтаксис английского языка". - Петропавловск: ИПО СКГУ им. М. Козыбаева, 2018. - 37 c. открыть
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Есматова М. Т., Абай шығармаларындағы "тағдыр" концептісі, "Шоқан оқулары-23" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ш.Уәлиханов атындағы КМУ, 26 сәуір, 2019. 3 том. -32-37бб. открыть
 • Есматова М. Т., Көркем шығармалардағы бейвербалды амалдардың топтастырылуы., "Шоқан оқулары-23" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ш.УӘлиханов атындағы КМУ, 26 сәуір, 2019. 3 том. -96-100 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Аналитикалық жолмен жасалған терминдер, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -51-56 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Айыртау ауданының ойконимдері, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -56-60 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Көркем шығармаларда қолданылған үйірлі бастауыш пен үйірлі баяндауыштардың ерекшелігі, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -60-65 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Мақал-мәтелдердегі төрт түлікке қатысты ғұрыптар., "Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ. 26 қазан, 2018. 95-100бб. открыть
 • Есматова М. Т., Біріккен сөздердің өзіндік ерекшелігі., "Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, М.Қозыбаев атындағы СҚМУ. 26 қазан, 2018. 37-42бб. открыть
 • Есматова М. Т., М.Жұмaбaeв шығapмaлapындaғы «өмір» концептілік құpылымындaғы aвтopлық мeтaфopaлap, "М.Жұмабаев мұрасы және руханият" халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Петропавл, 2018. маусым. открыть
 • Есматова М. Т., Студенттердің шығармашылығын БОӨЖ тапсырмалары арқылы уәждеу, "Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері" республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция. Петропавл, 2018. мамыр. открыть
 • Есматова М. Т., Е.Асқаров пен М.Қанғожин шығармаларындағы табиғат көрінісі, "Жастар және ғылым -2018" атты Ү халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 2018, 74-79бб. открыть
 • Есматова М. Т., С.Мұқановтың "Аққан жұлдыз" романында қолданылған топонимикалық атаулардың мәні. Көкшетау, 2018., сәуір., "Шоқан оқулары - 22" халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. открыть
 • Есматова М. Т., Диплом жұмысын орындауға қойылатын талаптар., "Жаңартылған білім - білім берудің жаңа мазмұны" облыстық ғылыми-әдістемелік семинар. Петропавл, 2018. М.Жұмабаев атынд. Петропавл гуманитарлық колледж. -8-12бб.
 • Таласпаева Ж. С., Есматова М. Т., Ономастикалық атаулардың тарихы мен лингвистикалық сипаты., Астана: «ARDAprint», 2017 – 126 б.
 • Таласпаева Ж. С., Есматова М. Т., Ономастикалық атаулардың тарихы мен лингвистикалық сипаты., Астана қаласы: М. Қозыьаев атындағы СҚМУ,2017.-128 б.
 • Есматова М. Т., Ұлттық мектептерде қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда деңгейлеп оқыту технологиясы, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2017» атты ІV халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы.Петропавл, сәуір, 2017ж. -120-125бб. открыть
 • Есматова М. Т., Д. Исабеков әңгімелеріндегі қос сөздердің стильдік мәні, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2017» атты ІV халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл, сәуір, 2017ж. -92-97бб. открыть
 • Есматова М. Т., Ұлттық жинақты мектептерде біртақырыптық сабақтардың ерекшелігі, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2017» атты ІV халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл, сәуір, 2017ж. -79-85бб. открыть
 • Есматова М. Т., Мағжан Жұмабаев ауданының кейбір топонимикалық атаулардың тарихы, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2017» атты ІV халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл. Сәуір, 2017ж. -75-79бб. открыть
 • Есматова М. Т., Ғ.Мүсірепов шығармаларындағы пейзажды метафоралардың көрінісі., "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. Петропавл, наурыз, 2017ж. -94-100бб. открыть
Курстардың презентациялары