Портфолио

Хамзина Гульбарам Саятовна

Хамзина Гульбарам Саятовна

Кандидат филологических наук
Білімі
1996Cеверо-Казахстанскй университетКазахский язык и литература
2010Евразийский национальный университет им.Л. Гумилевк.ф.н.
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыЛиксико-стилистическое и когнитивное особенности повести 1960-80 годовҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Хамзина Г. С., «М.Жұмабаев поэзиясындағы «Сағыныш» концептісі», Научно-практическая конференция на тему: «М.Жұмабаев мұрасы және руханият», посвященная 125-летию М. Жумабаева 25.06.2018 открыть
 • Хамзина Г. С., АЙШЫҚТАУ ҮЛГІЛЕРІНІҢ МАҒЖАН ПОЭЗИЯСЫНДА КӨРІНІС ТАБУЫ, Научно-практическая конференция на тему: «М.Жұмабаев мұрасы және руханият», посвященная 125-летию М. Жумабаева 25.06.2018 открыть
 • Хамзина Г. С., Ә.КЕКІЛБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛАРДЫҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ, Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған «М.Жұмабаев мұрасы және руханият» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 25.06.20185 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ «МАХАББАТ» КОНЦЕПТІСІНІҢ ТІЛДІК СИПАТЫ, Республиканская научно-практическая конференция «Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері» СКГУ им. М.Козыбаева Петропавловск, 2018. (25.05.2018) 5 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., Сырбай Мәуленов шығармаларындағы "Соғыс" концептісі, "Шоқан оқулары - 22" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. 27 сәуір, 2018 ж. открыть
 • Хамзина Г. С., Б. Нұржекеев шығармаларында көріктеуіш құралдардың қолданылу сипаты, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 133-138 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., І. Есенберлиннің «Қаһар» романындағы сөздердің қолдану сипаты, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 96-100 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., С. Шаймерденовтуындыларындағы қайталамалардың қызметі, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 83-88 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., <. <., Жан-жануаратауларынан туындаған кейіпкер аттары, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 79-83 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., «Сырбай Мәуленов шығармаларындағы «Соғыс» концептісі», Международная научно-практическая конференция «Шоқан оқулары -22». КГУ им. Ш.Уалиханова Кокшетау, 2018 (27.04.18) открыть
 • Хамзина Г. С., "ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДАҒЫ ӨЗІНДІК СИПАТЫ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ", «Рухани жаңғыру және байырғы түркілік руханият» Түркі жазбалар күніне арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция. Астана, 2018. открыть
 • Хамзина Г. С., Қазақ повестері тілінің көркемдік ерекшеліктері, М. Қозыбаев атыңдағы СҚМУ,2018. -164 бет
 • Хамзина Г. С., «Көркем мәтіндердегі кейіпкерлер тілінің қызметі», «Жастар және ғылым – 2017» атты IҮ халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 2017 открыть
 • Хамзина Г. С., Жақсылық Ж. Ж., Байгаскина Р. К., «Қаламгер шығармаларындағы эпитеттің лингвомәдени сипаты», «Жастар және ғылым – 2017» атты IҮ халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. СҚМУ, 2017 открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем мәтін тіліндегі эпитеттер, ЕҰУ Тіл білімі-Х "Ана тілі аясы:оқыту,зерттеу мәселелері" атты халықаралық ғылыми-әдістемелік семинар материалдары.Астана, 2017.206-211 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., Сықақ тудырудағы теңеу мен эпитеттің стильдік қызметі., "Ғ.Мүсірепов - әлемдік әдебиет пен мәдениеттегі жарқын тұлға" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, 2017, 289-294 открыть
 • Кадыров Ж. Т., Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., Агибаева С. С., Onomastic linguoculturemes, The Way of Science ("Путь науки") International scientific journal, № 11 (33), Vol. II - Волгоград, 2016. С. 57-60. открыть
 • Хамзина Г. С., Мағжан Жұмабаев шығармаларындағы поэтонимдер, "Алихан Букейханов - борец за независимость" атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. СҚМУ, 2016. открыть
 • Хамзина Г. С., "АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ – АЛАШ КӨСЕМІ", "Алихан Букейханов - борец за независимость" атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. СҚМУ, 2016. 28 қазан. открыть
 • Хамзина Г. С., <. <., «Мағжан-Жұмабаев шығармаларындағы поэтонимдер», «Алихан Букейханов - борец за независимость» атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары СҚМУ, 2016 открыть
 • Хамзина Г. С., Оңғар Н. Н., Садықұл С. Ш., Сапарова Ж. Ж., «Әлихан Бөкейханов –алашымның арысы», «ӘЛИХАН БӨКЕЙХАНОВ – ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДАҒЫ КҮРЕСКЕР»атты аймақтық ғылыми-тәжірибелік конференцияныңМАТЕРИАЛДАРЫ СҚМУ, 2016 открыть
 • Хамзина Г. С., "ҚАЗАҚ ПОВЕСТЕРІНДЕГІ ЭПИТЕТТІҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ", Вестник СКГУ. Сентябрь, 2016г. открыть
 • Хамзина Г. С., "Ер адам" және "әйел" концептілерін құрайтын тілдік бірліктер., "Шоқан оқулары-20" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 30 қыркүйек-1 қазан. Кокшетау, 2016. Том 3. 130-134 б. открыть
 • Хамзина Г. С., Қазақ повестеріндегі "тағдыр" концептісінің тілдік көрінісі, "Шоқан оқулары-20" Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. 30 қыркүйек, 2016 ж. 134-138 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., Д.ИСАБЕКОВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ СӨЙЛЕУ ТІЛІ ЭЛЕМЕНТТЕРІ, "Наука и молодежь-2016" научно-студенческая конференция открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем туындылардағы «Тағдыр» концептісінің тілдік көрінісі, "Ғылыми таным және ізденіс" атты ІІ халықаралық студенттер мен жас ғалымдардыңғылыми конференциясы. 25-26 февраль, 2016ж. открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем туындылардағы эпитеттің стильдік қызметі, Әлемдік ақпараттық білім беру кеңістігі бәсекеге қабілетті ұстаз қолында" атты Жас ғалымдар арасында ІҮ Республикалық ғылыми-практикалық конференциясы. 28.03.2016 открыть
Курстардың презентациялары