Портфолио

Хамзина Гульбарам Саятовна

Хамзина Гульбарам Саятовна

Кандидат филологических наук
Білімі
1996Cеверо-Казахстанскй университетКазахский язык и литература
2010Евразийский национальный университет им.Л. Гумилевк.ф.н.
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыЛиксико-стилистическое и когнитивное особенности повести 1960-80 годовМонография (соңғы 3 жыл)
 • Акмагамбетова Б. Е., Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ КОНЦЕПТУАЛДЫҚ ӨРІС, Монография. –Петропавл:М.Қозыбаев атындағы СҚМУ, 2019 -120 бет.
 • Акмагамбетова Б. Е., Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., Көркем шығармалардағы концептуалдық өріс
 • Хамзина Г. С., Қазақ повестері тілінің көркемдік ерекшеліктері, М. Қозыбаев атыңдағы СҚМУ,2018. -164 бет
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Хамзина Г. С., А.Сейдімбеков повестеріндегі теңеулердің стильдік қызметі, БҚМУ Хабаршысы Ғылыми журналы 2019/3 Б.262-269 открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем шығармалар тіліндегі көнерген сөздер мен этнографизмдер, "Қазіргі филологиялық зерттеулер: ұлттық әдебиеттану және даму тенденциялары" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Көкшетау, 2019. Б.252-257 открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем шығармалар тіліндегі диалектизмдер мен қарапайым сөздер, "Қазіргі филологиялық зерттеулер: ұлттық әдебиеттану және даму тенденциялары" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Көкшетау, 2019. Б.257-261 открыть
 • Хамзина Г. С., Синонимдік қатарлардың тілдік табиғаты, "Қазіргі филологиялық зерттеулер: ұлттық әдебиеттану және даму тенденциялары" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Көкшетау, 2019. Б.257-261 открыть
 • Хамзина Г. С., Солтүстік Қазақстан өңірі ақындарының шығармаларындағы "Туған жер" концептісі, Ш.Уәлиханов атындағы КМУ Хабаршысы. Филология сериясы №3/2019. 41-49 бб№ открыть
 • Хамзина Г. С., А.Сейдімбеков туындыларындағы "Өмір-өлім", "Қайғы" концептілерінің тілдік табиғаты, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда МУ Хабаршысы. №2(53)2019. 177-184 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., Көркем шығармалардағы "Ер адам" және "Әйел" концептілерін құрайтын тілдік бірліктері, Қазақстанның ғылымы мен өмірі. №9/1 2019. Б.284-289 открыть
 • Хамзина Г. С., СЫҚАҚ ЖАНРЫНДА МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ, "Жастар және ғылым" студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. Сәуір, 2019. 5 бет. открыть
 • Хамзина Г. С., М.МАҚАТАЕВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ ТЕҢЕУЛЕРДІҢ БОЛМЫСЫ, "Жастар және ғылым" студенттердің ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. Сәуір, 2019. 5 бет. открыть
 • Хамзина Г. С., _Центр обслуживания студентов, М.ЖҰМАБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛЫҚ, ЭПИТЕТТІК ТЕҢЕУЛЕР, "Жастар және ғылым" атты студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары. Сәуір,2019.СҚМУ. открыть
 • Хамзина Г. С., А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕ ПУБЛИЦИСТИКАЛЫҚ СТИЛЬДІҢ ДАМУЫ МЕН ҚАЛЫПТАСУЫ, "Жастар және ғылым" атты студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары. Сәуір,2019.СҚМУ. открыть
 • Хамзина Г. С., О.БӨКЕЙ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ ДИАЛЕКТИЗМДЕР МЕН ҚАРАПАЙЫМ СӨЗДЕР, "Жастар және ғылым" студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары. СҚМУ, сәуір, 2019 ж. открыть
 • Хамзина Г. С., КӨРКЕМ ШЫҒАРМАДАҒЫ КЕЙІПКЕР ЕСІМДЕРІНІҢ ЗЕРТТЕЛУІ, "Жастар және ғылым" студенттердің ғылыми-практикалық конференция материалдары. СҚМУ, сәуір, 2019 ж. открыть
 • Хамзина Г. С., СӘКЕН ЖҮНІСОВ ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ БЕЙВЕРБАЛ АМАЛДАРДЫҢ ҚЫЗМЕТІ, "Жастар және ғылым-2019" атты халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. СҚМУ, сәуір, 2019 ж. открыть
 • Хамзина Г. С., КӨНЕ ТҮРКІ ТІЛІНДЕГІ СЕПТЕУЛІК ШЫЛАУЛАРДЫҢ ЛЕКСИКА-ГРАММАТИКАЛЫҚ СИПАТЫ, "Жастар және ғылым-2019" атты халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. СҚМУ, сәуір, 2019 ж. открыть
 • Хамзина Г. С., ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ ӨЗІНДІК СИПАТЫ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ, "Шоқан оқулары-23" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Көкшетау, сәуір, 2019 ж. 5 бет. открыть
 • Хамзина Г. С., І.ЕСЕНБЕРЛИН ТУЫНДЫЛАРЫНДАҒЫ «ТУҒАН ЖЕР» КОНЦЕПТІСІНІҢ ҚОЛДАНЫЛУЫ, "Шоқан оқулары-23" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Көкшетау, сәуір, 2019 ж. 5 бет. открыть
 • Хамзина Г. С., Қазақ повестері тіліндегі "Тағдыр" концептісі, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің ғылыми журналы. ПМУ Хабаршысы. №1(2019)Павлодар. 310-320 бет. открыть
 • Хамзина Г. С., А.Сейдімбеков повестеріндегі көріктеуіш құралдар, Халық ақыны Игібай Әлібаевтың 115 жылдығына арналған «Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. СҚМУ, 26.10.2018 открыть
 • Хамзина Г. С., Д.Исабеков туындыларындағы сөйлеу тілі элементтері, Халық ақыны Игібай Әлібаевтың 115 жылдығына арналған «Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы. СҚМУ, 26.10.2018 стр.125-130 открыть
 • Хамзина Г. С., Ә.КЕКІЛБАЕВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ МЕТАФОРАЛАРДЫҢ СТИЛЬДІК ҚЫЗМЕТІ, Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған «М.Жұмабаев мұрасы және руханият» тақырыбында халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 25.06.20185 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., «М.Жұмабаев поэзиясындағы «Сағыныш» концептісі», Научно-практическая конференция на тему: «М.Жұмабаев мұрасы және руханият», посвященная 125-летию М. Жумабаева 25.06.2018 открыть
 • Хамзина Г. С., АЙШЫҚТАУ ҮЛГІЛЕРІНІҢ МАҒЖАН ПОЭЗИЯСЫНДА КӨРІНІС ТАБУЫ, Научно-практическая конференция на тему: «М.Жұмабаев мұрасы және руханият», посвященная 125-летию М. Жумабаева 25.06.2018 открыть
 • Хамзина Г. С., КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДАҒЫ «МАХАББАТ» КОНЦЕПТІСІНІҢ ТІЛДІК СИПАТЫ, Республиканская научно-практическая конференция «Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері» СКГУ им. М.Козыбаева Петропавловск, 2018. (25.05.2018) 5 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., «Сырбай Мәуленов шығармаларындағы «Соғыс» концептісі», Международная научно-практическая конференция «Шоқан оқулары -22». КГУ им. Ш.Уалиханова Кокшетау, 2018 (27.04.18) открыть
 • Хамзина Г. С., "ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДАҒЫ ӨЗІНДІК СИПАТЫ МЕН МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ", «Рухани жаңғыру және байырғы түркілік руханият» Түркі жазбалар күніне арналған республикалық ғылыми-практикалық конференция. Астана, 2018. открыть
 • Хамзина Г. С., Сырбай Мәуленов шығармаларындағы "Соғыс" концептісі, "Шоқан оқулары - 22" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдары. 27 сәуір, 2018 ж. открыть
 • Хамзина Г. С., Б. Нұржекеев шығармаларында көріктеуіш құралдардың қолданылу сипаты, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 133-138 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., І. Есенберлиннің «Қаһар» романындағы сөздердің қолдану сипаты, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 96-100 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., С. Шаймерденовтуындыларындағы қайталамалардың қызметі, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 83-88 бб. открыть
 • Хамзина Г. С., <. <., Жан-жануаратауларынан туындаған кейіпкер аттары, «ЖАСТАР ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ – 2018»атты V халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелікконференциясыныңМ А Т Е Р И А Л Д А Р Ы. 79-83 бб. открыть
Учебное пособие (соңғы 3 жыл)
 • Таласпаева Ж. С., Хамзина Г. С., Көркем мәтінді лингвокогнитивтік талдау
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
 • Акмагамбетова Б. Е., Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Габдулина М. Г., Хамзина Г. С., Есматова М. Т., 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 6М020500 «Филология» мамандықтарына арналған мемлекеттік емтихан бағдарламасы открыть
Курстардың презентациялары