Оқыту нәтижелері 8D06101 Информатика, Есептегіш техника және басқару

Берілген білім беру модулінің түлегіне «Философия Докторы (PhD)» ғылыми дәрежесі беріледі

Философия докторлары келес негізгі  компетенцияларға ие:

Үшінші деңгейлі Дублин дескрипторлары  келесі қабілеттерді болжамдайды:

1) білім алу аумағында жүйелік түсінікті көрсету, берілген аумақта қолданылатын зерттеу әдістері мен дағды жағынан шеберлігін көрсету;

2) ғылыми зерттеулердің кешендік үрдісін түзету, енгізу, құру және жоспарлау;

3) ғылым саласының шекарасын кеңейтуге, ұлттық және халықаралық деңгейде басылымға беруге лайықты өз түпнұсқалық зерттеулерімен үлес қосу;

4) жаңа және күрделі идеяларды синтездеу, сыни талдау,бағалау;

5) өзінің білімі мен жетістіктерін әріптестеріне, ғылыми қоғаумға және кең қоғамға хабарлау;

6) білімге негізделген  қоғамның дамуына ат салысу.

Докторантураның жалпы компетенциялары

1) білу:

 • ғылым эволюциясында парадигмалардың ауысуы және дамудың негізгі деңгейлері туралы;
 • жаратылыс (әлеуметтік, гуманитарлық, экономикалық) ғылымдардың пәндік, дүниетанымдық және методолгиялық ерекшеліктері;
 • білім саласына сәйкес ғылыми мектептер, олардың теоретикалық және практикалық құрылымдары;
 • сәйкес аумақта әлемдік және қазақстандық ғылым концепциялары;
 • тәжірибелік әрекетке ғылыми құрылымдарды енгізу механизмдері туралы
 • ғылыми қоғамда өзара әрекет жасау нормасы;
 • ғалым-зерттеушінің педагогикалық және ғылыми этикасы.

2) білу және түсіну:

 • қазіргі заман тенденциялары, бағыттары жаһандадыру және интернацияландыру  жағдайында  отандық ғылымның даму заңдылығы;
 • ғылыми танымның методологиясы;
 • сәйкес аумақта әлемдік және қазақстандық ғылым жетістіктері;
 • (түсіну және қабылдау) білім беру және ғылымға әлеуметтік жауапкершілік;
 • халықаралық серіктестік және ғылыми коммуникацияны іске асыру үшін шет тілін жетік білу;

3) білу:

 • ғылыми зерттеулер үрдістерді іске асыру жоспарлау және ұйымдастыру;
 • зерттеу аумағындағы теоретикалық концепцияларды салыстыру және талдау, бағалау және қорытынды жасау;
 • әр түрлі көздер ақапаратын өңдеу және талдау;
 • талдау әдістері мен қазіргі заман теориясының негізінде, академиялық толықтықты мінездейтін өздік ғылыми зерттеу жүргізу;
 • ғылыми танымның шекарасын кеңейте отырып, өзінің білімдері мен жаңа  идеяларын ғылыми қоғамға жариялау, өз жаңа ғылыми идеяларын белсендіру;
 • қазіргі заман методологиясын таңдау және тиімді қолдана білу;
 • өзінің кәсіптік дамуын болжамдау және жоспарлау;

4) дағдыға ие болу:

 • әр түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды салыстыру,бағалау және сыни талдау;
 • сынақтық және аналитикалық  ғылыми әрекет;
 • зерттеу нәтижелерін  болжамдау және жоспарлау;
 • халықаралық ғылыми форумдарда, конференцияларда және семинарларда бұқара алдында баяндама жасау және  шешендік өнер;
 • ғылыми жазба және ғылыми коммуникация;
 • ғылыми зерттеулер үдерісін  іске асыру, үйлестіру және жоспарлау;
 • таңдап алған ғылыми әдістердің түсіну аумағында жүйелік  нәтижелілігін және сапасын көрсете білу, меңгеру;
 • халықаралық және отандық жобаларға  фундаменталды, ғылыми шараларға қатысу;
 • ұжымды басқару және жеткешілік басқару;
 • ғылыми-педагогикалық және ғылыми әрекетке шығармашылық және жауапкершілікпен қарау;
 • патенттік іздеу жүргізу және инновациялық, ақпараттық технологияларды қолдана отырып ғлыми ақпаратты тарату тәжірибесін жүргізу;
 • ғылыми ашулар мен құрастыруларға жеке меншікті интеллектуалды құқығын қорғау;
 • шет тілінде еркін сөйлесу;

5) білікті білу:

 • ақпараттық ағымдардың өсуі мен жылдам жаңару жағдайында  ғылыми және ғылыми-педагогикалық әрекет аумағында;
 • теоретикалық және сынақтық ғылыми зерттеулер жүргізуде;
 • ғылыми зерттеуде теоретикалық және қолданбалы есептерді шешу және қою;
 • сәйкес аумақта мәселелерді кәсіби және жан  жақты талдау;
 • жеке қарым қатынас және адам қорын басқару мәселелерінде;
 • жоғары орындарда мамандарды дайындау мәселелерінде;
 • ғылыми жобалар мен зерттеулерді жүргізуде;
 • әрдайым кәсіби тұрғыдан өсуді қамтамасыз ету.

6D075100-Информатика, есептеу техникасы және басқару білім беру бағдарламасы бойынша  философия докторлары келесі арнайы компетенцияларға ие.

1) білу:

 • халықаралық ғылыми форумдардың, ғылыми жетістіктердің техникалық құралдардың даму деңгейі туралы;

2) білу және түсіну:

 • информатиканың теоретикалық негіздері;
 • есептеу үдерістерін басқару модельдері және әдістері;
 • бағдарламалық қамтама мен есептеу техника саласындағы соңғы жетістіктер мен қазіргі заман зерттеу әдістері;

3) білу:

 • ғылыми зерттеулер мәселелерін алға қою;
 • алға қойылған мәселелерді іске енгізу  бағдарламаларын құру және осы бағдарламалардың орындалуын басқару;

4) дағдыға ие болу:

 • бағдарламалық қамту және басқаруды, есептеу техникасын информатика саласында қазіргі заман ғылыми зерттеулер әдістерін қолдану;

5) білікті болу:

 • информатика саласында мамандық бойынша кәсіби әрекетте бағдарламалық қамту және басқару, есептеу техникасында.