Портфолио

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Есматова Мендыкыз Тлеужановна

Кандидат филологических наук, доцент
Білімі
1995 Северо-Казахстанский университетучитель казахского языка и литературы
2004Высшего аттестационного комитета МОН РКк.ф.н.
2009Высшего аттестационного комитета МОН РКДоцент
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыСловообразовательная система отыменных производных прилагательныхҒылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Есматова М. Т., Көркем шығармалардағы субстантивтену жолы арқылы жасалған туындылардың қолданыс ерекшелігі., "Молодежь и наука-2020" Международный научно-практическая онлайн-конференция. г.Петропавловск. ІІ том. 2020. стр. 55-59. открыть
 • Есматова М. Т., Ш.Мұртаза шығармаларындағы қосарлама қос сөздердің лексика-семантикалық сипаты., "Молодежь и наука-2020" Международный научно-практическая онлайн-конференция. г.Петропавловск. ІІ том. 2020. стр. 51-55. открыть
 • Есматова М. Т., Сапа мәнін тудыратын сөз формалар., "Молодежь и наука-2020" Международный научно-практическая онлайн-конференция. г.Петропавловск. ІІ том. 2020. стр. 55-59. открыть
 • Есматова М. Т., С.Мұқанов шығармаларындағы бағалауыш тілдік актілердің перформативтік қызметі., Вестник. серия "Филологические науки".г.Алматы, №1 (71). 2020. стр.-206-213 открыть
 • Есматова М. Т., С.Мұқанов шығармаларында кездесетін бейвербалды амалдардың қолданысы., Вестник ПГУ. серия "Филология". г.Павлодар. №1, 2020. стр. 129-139. открыть
 • Есматова М. Т., Ғ.Мүсіреповтің "Тулаған толқында" повесіндегі көркемдік уақыт және кеңістік., Наука и жизнь Казахстана. г.Алматы. №4/2, 2020. стр. 285-291. открыть
 • Есматова М. Т., Солтүстік өңірдің кейбір жер-су атауларына байланысты туындаған аңыздары., Наука и жизнь Казахстана. г. Аламты. №2/1, 2020. открыть
 • Есматова М. Т., А.Сейдімбеков повестеріндегі теңеулердің стильдік қызметі, БҚМУ Хабаршысы. Ғылыми журнал. 2019/3 открыть
 • Есматова М. Т., А.Сейдімбеков туындыларындағы "өмір-өлім", "қайғы" концептілерінің тілдік табиғаты, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің Хабаршысы. №2 (53)2019. -177-184 стр. открыть
 • Есматова М. Т., Солтүстік Қазақстан өңірі ақындарының шығармаларындағы "туған жер" концептісі, Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің Хабаршысы. №3, 2019. -41-49 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Есматова М. Т., Көркем шығармалардағы "Ер адам" және "әйел" концептілерін құрайтын тілдік бірліктер, Наука и жизнь Казахстана. Междуранордный научный журнал. №9/1. 2019г. стр -284-289 открыть
 • Есматова М. Т., Төрт түлік малға байланысты ертегілер тіліндегі жұмбақтау, Вестник ПГУ. Филологическая серия. Научный журнал Павлодарского государственного университета им.С.Торайгырова. №1, 2019г. -75-86 стр. открыть
 • Есматова М. Т., Төрт түлік малға байланысты ертегілер тіліндегі жұмбақтау, ПМУ Хабаршысы. Филология сериясы. Павлодар қ.№1. 2019ж. -75-86 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Абай шығармаларындағы "тағдыр" концептісі, "Шоқан оқулары-23" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ш.Уәлиханов атындағы КМУ, 26 сәуір, 2019. 3 том. -32-37бб. открыть
 • Есматова М. Т., Көркем шығармалардағы бейвербалды амалдардың топтастырылуы., "Шоқан оқулары-23" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Ш.УӘлиханов атындағы КМУ, 26 сәуір, 2019. 3 том. -96-100 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Аналитикалық жолмен жасалған терминдер, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -51-56 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Айыртау ауданының ойконимдері, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -56-60 бб. открыть
 • Есматова М. Т., Көркем шығармаларда қолданылған үйірлі бастауыш пен үйірлі баяндауыштардың ерекшелігі, "Жастар және ғылым - 2019" атты ҮІ Халықаралық студенттік ғылыми-тәжірибелік конференция. СҚМУ, 12 сәуір, 2019. -60-65 бб. открыть
Учебное пособие (соңғы 3 жыл)
 • Хамзина Г. С., Есматова М. Т., Көркем мәтінді лингвистикалық талдау открыть
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
 • Таласпаева Ж. С., Есматова М. Т., Жамбыл және Уәлихан аудандарының топонимикасы открыть
 • Акмагамбетова Б. Е., Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Габдулина М. Г., Хамзина Г. С., Есматова М. Т., 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 6М020500 «Филология» мамандықтарына арналған мемлекеттік емтихан бағдарламасы открыть
 • Кадыров Ж. Т., Кулибекова Ж. С., Есматова М. Т., Диплом және курстық жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар открыть
 • Есматова М. Т., Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы открыть
Курстардың презентациялары