Портфолио

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Синбаева Гульфайраз Кинжибулатовна

Магистр
Білімі
1990Кокшетауский педагогический институт им.Ч.ВалихановаКазахский язык и литература, русский язык и литература
2013Северо-Казахстанский государтсвенный им.М.Козыбаева магистратураФилология казахская
Ғылыми қызығушылықтары / Ғылыми жұмыс салаларыИспользование эвфемизмов в художественных произведенияхМонография (соңғы 3 жыл)
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Тіл мәдениеті және поэтикалық дейксис: монография, Алматы:ССК,2018 - 124 б.
Ғылыми басылымдары (соңғы 3 жыл)
 • Синбаева Г. К., Көркем шығармадағы антонимдік қатынастар, ПМУ Хабаршысы. Филологиялық сериясы. ISSN 1811-1823. №1 (2020). - 72-81 беттер. открыть
 • Синбаева Г. К., Күләш Ахметова поэзиясының көркемдігі, "Жастар және ғылым - 2020" халықаралық ғылыми-тәжірибелік онлайн-конференциясының материалдары. - Петропавл: 2020. 10 апрель. - 189-193 беттер. открыть
 • Синбаева Г. К., Синбаева Г. К., Фариза Оңғарсынова поэзиясының көркемдігі, Сборник материалов международной научно-практической конференции "Историческое наследие Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) в контексте развития военной науки и образования". Часть 2. - Петропавл: 2020. 22 апреля. - 115-119 беттер. открыть
 • Синбаева Г. К., Ұлттық мектептерде қазақ тілін оқытудың инновациялық әдістері, "Қазіргі филологиялық зерттеулер: ұлттық әдебиеттану және даму тенденциялары" атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция материалдары. Көкшетау, 2019ж. 275-280 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Қожаберген жырау шығармаларында құбылту түрлерінің берілу жолдары, ПМУ ХАБАРШЫСЫ. Филологиялық сериясы. №3 (2019). - Павлодар, 2019. -141-151 беттер открыть
 • Синбаева Г. К., Тәуелсіздік құндылықтары: рухани жаңғыру - ұлттық кодыңды сақтау, Қарасай мен Ағынтай батырлардың мемориалдық кешенінің 20 жылдығына арналған "Ұлы даланың хас батырлары" атты песпубликалық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары. - петропавл: 2019. 19 қыркүйек. - 82-91 беттер открыть
 • Синбаева Г. К., Бауыржан Момышұлының «ұшқан ұя» повесіндегі мақал-мәтелдердің ұлттық сипаты, "Жастар және ғылым - 2019" ҮІ студенттік халықаралық конференция материалдлары, Петропавл, 2019. 175-180 открыть
 • Синбаева Г. К., Көркем шығарма тіліндегі адам эмоциасына қатысты фразеологизмдердің қолданылуы, "Жастар және ғылым - 2019" ҮІ студенттік халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Петропавл, 2019 180-185 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Қазақ және өзге түркі тілдеріндегі туыстық терминдердің ұқсастықтары мен ерекшеліктері, "Жастар және ғылым-2019" ҮІ студенттік халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары, Петропавл, 2019. 185-189 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., М.Өтемісұлы, М.Жұмабайұлы, Қ.Мырза Әли поэзиясындағы "Өмір" мен "Өлім" концептісі, "Шоқан оқулары-23" атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары, Көкшетау қ, сәуір, 86-91 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Ш.Құдайбердіұлы шығармаларындағы "ат тергеу", некеге байланысты этноатаулардың қолданысы, ІІ международный научно-практичекая конференция, Петропавл, март, 2019 г, 257-260 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., Мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты, Казанский федеральный университет Тюркская лингвокультурология: проблемы и перспективы. Материалы Х Международной научно-практической конференции. Казань, 20-21 февраль, 2019г. - С. 352-355. открыть
 • Синбаева Г. К., Мақал-мәтелдердің этномәдени сипаты, "Тюркская лингвокультурология: проблемы и перспективы", г.Казань, февраль, 2019 г.,352-355 открыть
 • Синбаева Г. К., Мақал-мәтелдерді лингвомәдени бағытта оқытудың тиімділігі, Ақан сері Қорамсаұлы 175 жыл "Бір кезде Ақан едім аспандағы" атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. 23 қараша 2018ж. Көкшетау қаласы.- 174-179 бб. открыть
 • Синбаева Г. К., А.Байтұрсыновтың фонетика саласына қосқан үлесі, "Игібай Әлібаев мұрасы және рухани жаңғыру құндылықтары" ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары.Петропавл, 2018.-105-109 бб. открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Какимова М. Е., Кадыров А. Ж., Қазақ және ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдердің лингвомәдени сипаты, ПМУ ХАБАРШЫСЫ. ВЕСТНИК ПГУ №1 (2018) г. Павлодар. стр. 151-162 открыть
 • Синбаева Г. К., Тіл дамыту және оның мәселелері, С. Негімовтің 70 жасқа толуына арналған "Қазіргі фольклортану мен әдебиеттанудың көкейкесті мәселелері" тақырыбындағы республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Петропавл, 2018. - 157-162 беттер открыть
 • Синбаева Г. К., Көркем шығарма тіліндегі эвфемистік перифраздардың қолданысы, М.Қозыбаев атындығы СҚМУ Хабаршысы.№2(39), сәуір-мамыр-маусым, 2018. открыть
 • Синбаева Г. К., Қатемен жұмыс: жаңа латын әліпбиіндегі кемшіліктер және оларды түзету жолдары, "Жастар және ғылым - 2018" атты Ү халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. - Петропавл, 2018. М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 184-188 беттер открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, ҚазИГЗУ ЖАС ҒАЛЫМДАР МЕН СТУДЕНТТЕРДІҢ ЕҢБЕКТЕРІ ТОМ 2. - 232-235 БЕТТЕР открыть
 • Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Жаңаша оқыту әдістерінің тілді үйретудегі тәсілдері, "ХҮІІІ Сәтбаев оқулары" атты халықаралық ғылыми конференциясының материалдары. ТОМ 16. Павлодар, 2018. - 156-164 беттер открыть
Учебно-методическое пособие (соңғы 3 жыл)
 • Акмагамбетова Б. Е., Кадыров Ж. Т., Синбаева Г. К., Габдулина М. Г., Хамзина Г. С., Есматова М. Т., 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті», 6М020500 «Филология» мамандықтарына арналған мемлекеттік емтихан бағдарламасы открыть
 • Синбаева Г. К., Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы открыть
Курстардың презентациялары