Магистратураның білім беру бағдарламалары

Білім бағдарламасы Оқу ақысы Бағыт
7M01 Педагогикалық ғылымдар
7M01101 Педагогика және психология 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M01401 Дене шынықтыру және спорт 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M01501 Информатика 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M01502 Математика 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M01503 Физика 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M01504 Химия  417 360  Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M01701 Шетел тілі: екі шетел тілі 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M01702 Орыс тілі мен әдебиеті 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M01901 Арнайы педагогика (Дефектология) 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
7M02201 Тарих 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M02301 Филология 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M03 Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат
7М03201 Журналистика 417 360 Бейіндік
7М03202 PR-журналистика 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M04 Бизнес, басқару және құқық
7М04101 Экономика 417 360 Бейіндік
7М04102 Мемлекеттік және жергілікті басқару 2020 оқу жылына студенттер қабылданбайды
7М04103 Менеджмент 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7М04104 Қаржы

417 360

Бейіндік
7М04106 Мемлекеттік басқару 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7М04107 Бизнестегі экономика 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M04108 Қаржылық талдау  417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M04201 Құқықтану
417 360
Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика
7М05101 Биология 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M05102 Биотехнология 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7М05201 География 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7М05202 Экология 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M05301 Физика
417 360
Ғылыми-педагогикалық
7M05302 Астрономия және қашықтықтан зерттеу әдістері 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M05303 (6М061100) Физика және астрономия 2020 оқу жылына студенттер қабылданбайды
7M05304 Физика және физикалық сараптама 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7M06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
7М06102 Ақпараттық жүйелер 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7М06201 Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары
7М07101 Машина жасау 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M07102 Органикалық заттардың химиялық технологиясы 417 360 Ғылыми-педагогикалық
7М07103 Электр энергетикасы 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M07104 Аспап жасау 2020 оқу жылына студенттер қабылданбайды
7M07105 Көлік, көліктік техника және технологиялар 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M07106 Робототехникалық, зияткерлік жүйелер және аспап жасау 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7М07501 Стандарттау және сертификаттау 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7M08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар
7M08101 Агрономия 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік
7М08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы 417 360 Ғылыми-педагогикалық; бейіндік

Ескерту: 1,5 жылдық мерзімге оқыту үшін, екінші жылдағы оқыту құны жылдық құнның 50 пайызын құрайды.