Results of contest "Zhigit sultani 2012"

Zhigit sultani – Azat Samaratov

Knight-Romantic – Vitaliy Kovalenko

Zhuzden zhuyrik – Eric Akhmetov

Audience sympathy - Aslan Nugumanov

Mr. Oratory – Konstantin Leshenko

The most communicable – Arman Kabdushev

Handcome 2012- Valentin Petrov