7M01504 Химия 

Факультет Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті (МжЖҒФ)
Кафедра Химия және химиялық технологиялар (ХжХТ)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M01 Педагогикалық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M015 Педагогикалық ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы
Атауы 7M01504 Химия 
Аккредитация Нет
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Кәсіби қызметті сапалы және тиімді орындауға, стандартты және стандартты емес кәсіби-педагогикалық міндеттерді шешуге, химия және педагогика саласында әлеуметтік және кәсіби кеңістікте еркін бағдарлануға қабілетті жоғары білікті ғылыми-педагогикалық қызметкерді қалыптастыру.
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже педагогика ғылымдарының магистрі
Кәсіби қызмет саласы Білім (Секция P)
Лауазымдар тізбесі Мұғалім. Білім менеджері
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Мұғалім. Колледж мұғалімі
Мұғалім
Кәсіби қызмет түрлері Білім беру
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Педагогикалық
Кәсіби қызмет объектілері Колледждер, жоғары оқу орындары, білім бөлімдері мен департаменттері
Бағдарламаның ерекшеліктері -
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 120 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі - 2 жылды құрайды. Оқу формасы мен технологиясына байланысты магистранттардың жекелеген санаттары үшін оқу жылында магистранттың академиялық кредиттардың аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімінің ұзақтығы көбейеді немесе қысқарады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 120/3600
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары білім
Бағдарлама менеджері
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша (КС)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық үшжақты комиссия отырысында 2016 жылғы 23 қарашадағы № 2 хаттамамен бекітілген салалық біліктілік шеңбері (СБШ)

Академическая степень: магистр естественных наук  по специальности 7M01504 Химия

Сфера профессиональной деятельности: образование, производство, научно-исследовательские учреждения педагогического профиля, проектная, производственно-управленческая и организационно-технологическая деятельность в отраслевых организациях.

Объекты профессиональной деятельности: высшие учебные заведения, лицеи, гимназии, колледжи и т.д., а также научно-исследовательские учреждения и лаборатории профильных дисциплин, государственные управленческие организации и т.п.

Виды профессиональной деятельности:

  • образовательная;
  • экспериментально-исследовательская;
  • организационно-управленческая;
  • социально-педагогическая;
  • учебно-воспитательная;
  • учебно-технологическая.

Содержание профессиональной деятельности:

Качественная организация и управление педагогическим процессом, ориентация на активное освоение обучающимися способов познавательной деятельности, личностную значимость образования, ориентация всего образовательного на личность обучающегося, обеспечение возможности его самораскрытия и самореализации, применение различных педагогических технологий, создание благоприятных условий для самообразования и профессиональной ориентации обучающихся, психологически и методически верное построение педагогической деятельности, направленной на формирование у обучаемых черт субъекта межкультурной коммуникации.