7M02201 Тарих

Факультет Тарих, экономика және құқық факультеті (ТЭҚФ)
Кафедра Қазақстан тарихы және әлеуметтік-гуманитарлық пәндер (ҚТжӘГП)
Білім беру саласының коды және жіктелуі 7M02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Дайындық бағытының коды мен жіктелуі 7M022 Өнер және гуманитарлық ғылымдар
Білім беру бағдарламаларының тобы
Атауы 7M02201 Тарих
Аккредитация Сертификат
Білім беру бағдарламасының түрі Негізгі
Білім беру бағдарламасының мақсаты Целью модульной образовательной программы является: послевузовская подготовка кадров для системы высшего, послевузовского образования и научно-исследовательского сектора, обладающих углубленной научно-педагогической подготовкой.
Білім деңгей Магистратура (Ғылыми-педагогикалық)
Берілетін дәреже гуманитарлық білім магистрі
Кәсіби қызмет саласы Кәсіби, ғылыми және техникалық қызмет (Секция M)
Лауазымдар тізбесі Әдіскер
Кіші ғылыми қызметкер
Мұғалім. ЖОО мұғалімі
Мұғалім. Колледж мұғалімі
Экскурсия жүргізуші
Кәсіби қызмет түрлері Талдау-бағалау
Аналитикалық
Консультативтік
Мәдени-ағарту
Ғылыми-зерттеу
Білім беру
Ұйымдастырушылық-басқарушылық
Сараптамалық
Кәсіби қызмет объектілері средние и средние специальные учебные заведения, высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты, архивы, музеи, городские и областные государственные учреждения.
Бағдарламаның ерекшеліктері Особенность заключается в возможности преподавания в области социально-гуманитарных знаний на разных уровнях; проведении научных исследований с целью разработки, подготовке и издании научных трудов, сообщений и статей, проведении исследований, в осуществлении и разработке учебно-методических материалов для учебных и организаций различного типа, внедряют в учебные процессы новые методы и средства обучения и консультируют по этим вопросам.
Оқу түрі ҚББТ қолданусыз күндізгі
Оқу түрі Оқу мерзімі оқудың барлық кезеңіне 120 академиялық кредиттің және оқу жылына 60 академиялық кредиттің игеру мерзімімен анықталады. Тиісінше, оқу мерзімі - 2 жылды құрайды. Оқу формасы мен технологиясына байланысты магистранттардың жекелеген санаттары үшін оқу жылында магистранттың академиялық кредиттардың аз немесе көп мөлшерін игеруіне рұқсат етіледі, ал оқу мерзімінің ұзақтығы көбейеді немесе қысқарады.
Оқыту тілі Қазақ
Орыс
Кредит көлемі/сағат 120/3600
Білім алушыларға қойылатын талаптар жоғары білім
Бағдарлама менеджері Ипполитова Тамара Викторовна
ББ Кәсіби стандарт/салалық
біліктілік шеңбері негізінде әзірленді
Педагог кәсіби стандарты - Қазақстан Республикасы Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша (КС)
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі жанындағы әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жөніндегі салалық үшжақты комиссия отырысында 2016 жылғы 23 қарашадағы № 2 хаттамамен бекітілген салалық біліктілік шеңбері (СБШ)