Оқу нәтижесі 5В011100 Информатика

Берілген модульдік білім беру бағдарламасының түлегіне  «білім беру бакалавры» академиялық дәрежесін иеленеді.

Білім беру бакалаврлары келесі негізгі компетенцияларға салада ие

1) Ана тілінде

 • Информатика саласында ойларды, сезімдерді, дәлелдерді, түсініктерді білдіру және түсіну, ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) түсінуге қабілетті, сонымен қатар, үйде, жұмыста, оқу кезінде де көптеген  қоғамдық және мәдени контексттерде лингвистикалық сәйкестікпен және шығармашылық өзара әрекеттесу.

2) шет тілдерде

 • Ағылшын тілінде негізгі коммуникация дағдыларына ие: информатика саласында ойларды, сезімдерді, дәлелдерді, түсініктерді білдіру және түсіну, ауызша және жазбаша түрде (тыңдау, сөйлеу, оқу және жазу) түсінуге қабілетті, сонымен қатар, білім беруде, үйде, жұмыста, оқу кезінде де көптеген  әлеуметтік және мәдени контексттерде лингвистикалық сәйкестікпен және шығармашылық өзара әрекеттесу. Медиация және мәдени аралық түсінік дағдысына ие.

3) іргелі, математикалық, жаратылысты ғылымдар және техникалық дайындық

 • жоғары мектепте жаратылысты ғылымдар пәнін меңгеру барысында алынған білім беру мүмкіндігін, тәжірибеге және жеке қасиетке, әдістерді анықтауға, кәсіби тапсырмаларды бақылап бағалауға, жаратылысты ғылым ойлауын дамытуға қабілетті және қолдануға дайын.  

4) компьютерлік

 • жұмыста, бос уақытта және коммуникацияларда замануи ақпараттық технологияларды сыншыл және нақты қолдануға қабілетті, ақпаратты сақтау, бағалау, қайта құру, өндірісте, презентациялар мен ақпаратпен алмасуға, кәсіби әрекет саласында Интернет көмегімен серіктес желілерге қатысып және араласуға компьютерді қолдану дағдыларына ие.

5) оқулы

 • әрдайым білім алуға қажеттілікті түсінетін, қажетті мүмкіндіктерді таба алатын, тиянақты және ынтамен оқуды жалғастыра алатын ойлау мәдениеті және ой-өрісі кең жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға себепші болатын ақпараттық жүйелер саласында базалық білімдерге ие. 

6) әлеуметтік

 • Қоғамның пікіріне, дәстүріне, салтына, қоғамдық нормалардың және өзінің кәсіби әрекетінде сүйене алатын әлеуметтік-этикалық құндылықтарды біледі;
 • іскерлік этика нормасын қадағалауға қабілетті, этикалық және құқықтық мінез құлық нормаларына ие;
 • Қазақстан халықтарының дәстүрі мен мәдениетін біледі;
 • әлемдегі басқа халықтың мәдениетіне дәстүріне толерантты;
 • Қазақстан заңдылықтары мен құқық жүйесінің негіздерін біледі;
 • қоғамның әлеуметтік даму тенденциясын біледі;
 • әр түрлі әлеуметтік жағдайларда барабар бағдар таңдай  біледі;
 • командада жұмыс істей алады, өзінің көқарасын нақты сақтап қалып жаңа шешімдерді ұсынуға қабілетті;
 • ымырасын тауып, өзінің пікірін ұжымның пікірімен ара қатынас таба алады;
 • кәсіптік және жеке тұлғалық өсуге талпыну.

7) экономикалық және басқарушылық

 • экономика білімдерінің негізін меңгерген, менеджмент, маркетинг, қаржы және т.с.с. туралы ғылыми түсініктерге ие;
 • мемлекеттік реттеу әдістері мен мақсаттарын біледі және түсінеді, экономикадағы мемлекет секторының рөлін біледі.

5В011100 «Информатика» білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврлар келесі арнаулы компетенцияларға ие:

 • Сыншыл ойлауға қажетті, байқағыштық, талдауға қабілеттілік, талдау, қорытынды шығаруға, баға беруге қабілетті.
 • Креативтік (шығармашылық) қасиеті: бір мәністен келесіне ауыса білу қабілеті, анық, көпшілік мақұлдаған, жұртқа белгілі, дөрекілеу немесе нақты бекітілген, мәселенің егжей-тегжейін көруге қабілетті, стереотиптерге қарсы тұра алатын өз идеяларын алға тартуға қабілетті.
 • Түсінеді және белсенді өмірлік ұстанымды жүргізуге қабілетті, басқа индивидттар жөнінде өзіндік мінез-құлық іске асыра алады, ұйымның жұмыс істеу тәртібін анықтайтын нормативтік ережелерінің шебінде және ұжымға еш зиян келтірмей топта жетекші болуға тырысады.
 • Пәндік, психолого-педагогикалық және әдістемелік білім жүйесін білетінін көрсете алады, педагогикалық тапсырмаларды шешу үшін басқа пәндік аймақтардан білімін ықпалдауға икемділігі және дағдысы, педагогикалық ахуал шеңберінде ерекше және балама шешімдер таба алады, психолого-педагогикалық диагностика негізінде кешендік мониторинг жасауға икемділігі және дағдысы.
 • Ғылыми-зерттеулік әрекетте әдістеме және методология білімін көрсету және оларды ғылыми- зерттеулік жұмыстарды жоспарлау, ұйымдастыру және іске асыру барысында қолдана білу қабілеті, ғылыми-педагогикалық зерттеулер нәтижелерін түсіндіру және бағалауға, теория мен эмпирикалық мәліметтер сәйкестігін  бағлау мен тексеруге, есептік құжаттарды дайындауға және алынған мәліметтерді ғылыми мақалалр мен баяндамалар  түрінде жинақтауға қазіргі замануи талдау тәсілдерін қолдана білу қабілеті.
 • Қазіргі заман ақпараттық қоғамның дамуына ақпараттың  мәні мен мағынасын түсінеді, осы процесте туындайтын қоқан-лоқы мен қауіп қатерді түсінеді, ақпараттық қауіпсіздік негізгі талаптарын ұстанады.
 • Бағдарламалау тілдерін, бағдарламалық қамтама және оларды қолдану білімін көрсете біледі, басқа пәндік аймақтардың терминдарына қойылған мәселенің математикалық тіліне аударып және осы жаңадан құрастырудың басымдылығын оларды шешуге қолдана білу қабілеті. 
 • Ағымдағы оқу-ұйымдастырушылық құжаттарды (дидактикалық, бақылау-өлшемдік материалдарды және т.с.) дайындауға икемділігі мен дағдысын көрсете біледі, өзіндік  сонымен қатар,  әлемдік педагогикалық тәжірибені жинақтай және жүйелендіре білу қабілеті, жоғары кәсіби педагогтардың тәжірибелерін өз тәжірибесінде қолдана білу қабілеті.
 • Базалық оқу бағдарламаларын, элективті курстарды, әлеуметтену процесін және білім алушының кәсіптік өзін табуды енгізу үшін информатиканы оқытуда қазіргі замануи технологиялармен әдістерді қолдан білу қабілеті.
 • Оқушылармен, осы берілген сыныпта жұмыс істейтін мұғалімдермен, ата-аналармен педагогикалық қарым-қатынас құру қабілетін көрсету, информатика бойынша сабақтан тыс жұмыстың оңтайлы әдістерін қолдана және таңдай білулері және жалпы тәрбие жұмысы бойынша ата аналармен, әріптестермен, әлеуметтік серіктестермен және кәсіби қауымдастықтармен оқу-тәрбие процесінің сапасын арттыру мақсатымен қарым қатынас құру. 
 • Қоршаған орта және қазіргі заман қоғам өмірін жүйелік және біртүгел талдау  мәселесіне қабілетті, күнделікті кәсіптік әрекетке қажетті жаңа білім алу дағдысын, өзіндік білім алуға қажетті білімдермен процестерде серпінді ауысып отыратын құбылыстарға бейімделіп және қазіргі замануи ақпараттық ағымда бағыт бағдар табу қабілетін көрсете алады.
 • командада жұмыс істей алады, өзінің көқарасын нақты сақтап қалып жаңа шешімдерді ұсынуға қабілетті, өзінің кәсіби еңбегінің нәтижесіне әлеуметтік жауап тартуға дайын.

5В011101 «Информатика және математика» білім беру бағдарламасының бакалаврлары келесі арнайы компетенцияларға ие:

 • коммуникация және қисынды пікірлесуге қабілетті, осы қабілетті құндылығын қолдануды орнату ,
 • Нақты объект немесе үрдістің математикалық үлгілерінің негіздерін тануға қабілеті, объектілер мен үрдістерді құру үшін үлгілеуді қолдануға дайындығы, олардың қасиеті болжау немесе анықтау.

5В011103 «Информатика және бағдарламалау» білім беру бағдарламасының бакалаврлары келесі арнайы компетенцияларға ие:

 • Негізгі қиын ақпараттық жүйелер ұстанымдар туралы түсінігін көрсете біледі, осындай жүйелермен жұмыс істеу тәжірибесі ақпаратты жинауға және талдауға, абстракты модельдермен ойлау қабілеті, ғылыми және әлеуметтік пайымдауды есепке ала отырып  ой-пікірді қалыптастыруға көмектеседі.  
 • Қазіргі заман ақпараттық қоғамның дамуына ақпараттың  мәні мен мағынасын түсінеді, осы процесте туындайтын қоқан-лоқы мен қауіп қатерді түсінеді, ақпараттық қауіпсіздік негізгі талаптарын ұстанады.