7M04104 Қаржы

Тарих, экономика және құқық факультеті  "Қаржы және менеджмент" кафедрасы

Академиялық дәрежесі  : 7M04104 «Қаржы» мамандығы бойынша экономика және бизнес магистрі, 7M04104 «Қаржы» мамандығы бойынша экономика ғылымдарының магистрі.  

Кәсіптік қызмет саласы:

  • түлектер басқарушы аппараттың түрлі қызметтерінде орындаушылар немесе менеджерлер ретінде жұмыс істейтін кез-келген ұйымдық-құқықтық нысаны (коммерциялық, коммерциялық емес, қоғамдық) ұйымдастыру;
  • мемлекеттік органдар;
  • әлеуметтік мекемелер;
  • түлектер өз бизнесін құратын және дамытатын кәсіпкерлер болып табылатын құрылымдар;
  • Қаржылық менеджмент саласындағы проблемаларды шешуге байланысты ғылыми-зерттеу ұйымдары;
  •  Жоғары, орта және қосымша кәсіптік білім беру жүйесін құру.

Кәсiби қызмет объектiлерi болып табылады  - олардың қызмет түрiне, меншiкке, қатысушылардың (Қазақстан Республикасының резиденттерi мен резидент еместерiнiң), ұйымдық-құқықтық нысандарының, республикалық және жергiлiктi деңгейдiң мемлекеттiк органдарының санаттарына қарамастан, ұйымдар мен кәсiпорындардың экономикалық, қаржылық және маркетингтік қызметтерi; ғылыми-зерттеу институттары, бастауыш кәсіптік, орта кәсіптік, жоғары кәсіби білім беру мекемелері.

Кәсіптік қызметтің түрлері:

  • қаржылық қызмет;

  • аналитикалық қызмет;

  • ғылыми-зерттеу қызметі;

  • педагогикалық қызмет

Кәсіби қызметтің мазмұны:

 а) қаржылық қызмет саласында:

• кез-келген меншік нысаны ұйымының қаржылық-экономикалық, коммерциялық қызметіне аналитикалық зерттеу қажеттілігін қамтамасыз ететін экономикалық және қаржылық ақпараттың барлық түрлерін кешенді пайдалану;

• Ұйымдық-құқықтық нысанды ұйымдастыруды және оны жүзеге асыруға бағытталған қызметті жүзеге асыруды қаржыландырудың қаржы стратегиясын әзірлеу;

• ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар үшін белгісіздік пен тәуекелді ескере отырып, қаржылық және инвестициялық жобаларды және оларды іске асыру құралдарын әзірлеу;

• барлық меншік нысанындағы ұйымдардың даму стратегиясының экономикалық және қаржылық тиімділігін бағалау;

• қаржы ресурстарын басқару әдістерін анықтау;

б) аналитикалық қызмет саласында:

 • Қаржылық шешімдерді дайындау және жүргізу үшін ақпаратты іздеу, талдау және бағалау;

 • қаржы институттарының қызметін талдау, қаржылық басқарудың қажетті формаларын ғылыми негізде іріктеуді жүзеге асыру;

 • ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістер тұрғысынан ұйым қызметінің бағыттарын талдау;

 • қаржы ресурстарының көздерінің тиімділігін талдау және бағалау;

Жобаларды басқару процестерін талдау және модельдеу;

в) ғылыми зерттеулер саласында: Қаржы саласында өзекті ғылыми проблемаларды анықтау және тұжырымдау;

 •   қаржы саласындағы ғылыми-зерттеу және дамыту бағдарламаларын әзірлеу;

 •   зерттеу тақырыптары бойынша ақпаратты іздеу, жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу;

 • қаржы нарығының өзекті мәселелері бойынша шолулар, есептер мен ғылыми жарияланымдарды дайындау;

• қаржы секторындағы даму үдерістерінің ұйымдастыру және басқару модельдерін әзірлеу, нәтижелерді бағалау және түсіндіру

г) педагогикалық қызмет саласында:

• орта кәсіптік мектептерде қаржы пәндерін оқыту бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу; • қаржы пәндерін оқыту процесін қамтамасыз ету үшін оқу-әдістемелік материалдарды әзірлеу;

• оқу үрдісінде қазіргі заманауи білім беру технологияларын дамыту және пайдалану - жалпы білім беретін оқу орындарында, жоғары кәсіптік және орта кәсіптік білім беретін оқу орындарында, сондай-ақ қосымша кәсіптік білім беретін оқу орындарында (бейіндік бағытта магистрлер үшін) экономикалық пәндерді оқыту;

• жоғары оқу орындарында экономикалық пәндерді оқыту (ғылыми және педагогикалық бағыт бойынша магистрлер үшін).